Міністерство освіти і науки України
Державний заклад
,,Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
Центр дослідження літератури для дітей та юнацтва
Приватний вищий навчальний заклад ,,Краматорський економіко-гуманітарний інститут”

 

11 жовтня 2016 року
відбудеться Всеукраїнська наукова конференція
,,Література для і про дітей у незалежній Україні:
історичні здобутки й тенденції розвитку

 

Місце проведення: Державний заклад ,,Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (Луганська обл., м. Старобільськ, площа Гоголя, 1).
До участі запрошуються науковці, викладачі та співробітники навчальних закладів, аспіранти, магістранти, студенти.

 

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

 1. 1. Жанрово-стильова специфіка творів для і про дітей:
 • автобіографічні твори про дітей;
 • історико-біографічна проза;
 • казка, фантастика, фентезі в колі дитячого читання;
 • пригодницька проза для дітей і юнацтва;
 • стильові тенденції розвитку літератури для і про дітей;
 • індивідуальний стиль дитячого письменника та ін.
 1. Українська література для дітей і юнацтва та світовий контекст:
 • вплив світової традиції на розвиток фантастичних і пригодницьких жанрів в українській літературі для дітей і юнацтва;
 • філософсько-психологічна проза для підлітково-юнацької аудиторії в Україні та світі;
 • дитяча література й гендер та ін.
 1. Категорії символу й архетипу в літературі для дітей і юнацтва:
 • символи й архетипи у фантастичній і реалістичній прозі;
 • фольклорний і авторський текст: основні тенденції взаємодії;
 • модифікації архетипних образів у поетичних текстах для дітей і юнацтва та ін.
 1. Міждисциплінарні студії літератури для і про дітей:
 • соціологічні, психолого-педагогічні, бібліографічні напрямки дослідження літератури для дітей і юнацтва;
 • література для дітей і юнацтва в контексті проблем теорії літератури, літературної критики, текстології та ін.
 • література для дітей і юнацтва: інтернаціональний і національний канон.
 1. Мова творів для і про дітей:
 • лексичне і фразеологічне багатство творів для юного читача;
 • жанри літератури для дітей у лінгвостилістичному аспекті;
 • семантика й функціонування мовних одиниць у творах для і про дітей;
 • взаємодія мовних, когнітивних і культурних смислів у дискурсивному полі творів для дітей і юнацтва.
 1. Вивчення літератури для і про дітей в освітніх закладах України. Проблеми активізації дитячого читання.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

Форми участі в конференції: очна, заочна, скайп-підключення.

Для участі в конференції необхідно до 01 вересня 2016 року надіслати на електронну адресу konferencia11.10.2016@gmail.com оргкомітету з поміткою ,,Конференція”:

 • анкету-заявку (Додаток 1);
 • доповідь, оформлену відповідно до вимог (Додаток 2);
 • копію чеку про оплату публікації та реєстраційного внеску.

Офіційне запрошення на конференцію буде надіслано електронною поштою за вказаною в заявці адресою до 01 жовтня 2016 року.

Публікація матеріалів. Матеріали конференції будуть видані в шостому випуску Віснику Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва ,,Література. Діти. Час” (Додаток 2).

Конференційний внесок – 150 грн. Публікація статей у збірнику ,,Література. Діти. Час” – 25 грн./ст. Статті докторів наук друкуються безкоштовно.

Проїзд і проживання – за рахунок учасників конференції.

Контакти:

Адреса: 92700 Луганська область, м. Старобільськ, площа Гоголя, 1. Державний заклад ,,Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, Інститут педагогіки і психології, кафедра філологічних дисциплін.

Телефони:

+380509872951 – Мордовцева Наталія Валеріївна (завідувач кафедри);

+380502496052 – Кизилова Віталіна Володимирівна – з організаційних питань;

+380955247679 – Маркотенко Тамара Савеліївна; +380501623861 – Мельник Лариса Володимирівна – з питань публікації та оплати.

Електронна адресаkonferencia11.10.2016@gmail.com

Оргвнесок та оплату за публікацію матеріалів можна надсилати на картку  Ощадбанку: 5167 4900 3782 2419 (Маркотенко Т.С.) або сплатити безпосередньо при реєстрації на конференції.

Додаток 1

 

ЗАЯВКА

учасника Всеукраїнської наукової конференції
,,Література для і про дітей в незалежній Україні: історичні здобутки та тенденції розвитку

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Науковий ступінь, звання, посада

 

Установа (повна назва)

 

 

Тема доповіді

 

Форма участі (очна або
заочна)
Секція (орієнтовно)

 

Контактна адреса, телефон

 

 

e-mail

Додаток 2

 

Вимоги до оформлення публікацій у Віснику  ,,Література. Діти. Час

До збірника приймаються статті (українська, російська, англійська мови), що відповідають тематиці видання і мають такі необхідні елементи (згідно з постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 р.№ 7-05/1):

 • постановка проблеми, її зв’язок із важливими завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій із проблеми, виокремлення невирішених її частин;
 • формулювання мети статті;
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів;
 • висновки дослідження та перспективи подальших розвідок із напряму.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 • шрифт Times New Roman; кегль – 14; інтервал – 1,5 пт; всі поля – 2 см;
 • УДК подається перед назвою статті з вирівнюванням ліворуч;
 • прізвище та ініціали автора (між ініціалами та прізвищами авторів – нерозривний пробіл (сполучення клавіш: Ctrl+Shift+пробіл), місце роботи, посада – з вирівнюванням праворуч;
 • через рядок по центру напівжирним шрифтом великими літерами подається назва статті;
 • через рядок – анотація (4-5 рядків) і ключові слова українською мовою. Шрифт – 12, курсив;
 • текст статті, оформлений відповідно до вимог ВАК України;
 • список використаної літератури подається в кінці статті через рядок в алфавітному порядку (спочатку джерела кирилицею, потім – латиницею);
 • посилання в тексті подаються у квадратних дужках, де перша цифра – номер у списку літератури, а друга – номер сторінки. Напр.: [12, с. 45-46], [9, с.24], [див.: 3];
 • нижче через рядок подаються анотації 90-100 слів (4-5 рядків) і ключові слова – російською та англійською мовами. Шрифт 12, курсив;
 • файл має бути названий прізвищем автора латиницею і збережений у двох форматах – doc та rtf (наприклад: kachak.stattja.doc);
 • окремим файлом (наприклад, kachak.ref.doc) необхідно подати реферат статті англійською мовою. Реферат включає англомовний варіант прізвища автора та назви статті. Обсяг1 – 1,5 сторінки + ключові слова;
 • окремим файлом також необхідно надіслати відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, посада, місце роботи; коло наукових зацікавлень; файл має бути названий за зразком: kachak.vidomosti.doc;
 • відсканована квитанція про оплату публікації (картка Ощадбанку: 5167 4900 3782 2419 (Маркотенко Т.С.).

Редколегія залишає за собою право відбору та редагування статей.

 

Зразок оформлення літератури відповідно до вимог ВАК України

 • Агеєва В.П. Жіночий простір: Феміністичний дискурс українського модернізму : [Монографія] / В. П. Агеєва. – К. : Факт, 2003. – 320 с.
 • Анастасьєв М.А. У пошуках мейнстріму / М. А. Анастасьєв // Головна течія – гетерогенність – канон : матеріали ІІІ Міжнародної конференції з американської літератури, 3–5 жовтня 2005 р., Харків. – С. 587–565.
 • Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / [упорядкув., передм. і прим. М.Зубрицької]. – Львів : Літопис, 2002. – 832 с.
 • Ассман Я. Культурная пам’ять: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Ян Ассман ; [пер. с нем. М. М. Сокольской]. – М. : Языки славянской культуры, 2004. – С. 111–138.
 • Баган О.Р. Поміж містикою і політикою (Дмитро Донцов на тлі української політичної історії 1-ї половини ХХ ст) : передмова / Олег Романович Баган // Донцов Д. Твори. Т.1 : Геополітичні та іделогічні праці / Дмитро Донцов. – Львів : Кальварія, 2001. – С. 23–63.
 • Горлова В.М. Українська національна ідентичність : компаративний аналіз націоналістичних дискурсів : дис. … канд. філос. наук : 09.00.12 / Горлова Віра Миколаївна. – Харків, 2005. – 20 с.
 • Гундорова Т.І. Меланхолія по дорозі в Рим, або дискурс українського окциденталізму / Тамара Iванівна Гундорова // Європейська меланхолія. Дискурс українського окциденталізму. – К. : Стилос, 2008. – С. 5–44.
 • Націоналізм: [антологія / упоряд. : О. Проценко, В. Лісовий]. – К. : Смолоскип, 2000. – 872 с.
 • Шнирельман В. А. Очарование седой древности: Мифы о происхождении в современных школьных учебниках [Електронний ресурс] / В. А. Шнирельман. – Режим доступу до видання : http://scepsis.ru/library/idhtml.
 • Abellán José Luís. Miguel de Unamuno a la luz de psicología / José Luís Abellán. – Madrid : Tecnos, 1964. – 280 p.
 • Alberich J. Baroja y la novela de aventuras inglesa / José Alberich // Historia y crítica de la literatura española [coord. por Francisco Rico Manrique]. – Vol. 6. – T. 1. –  Modernismo y 98 / [coord. José Carlos Mainer Baqué]. – Barcelona : Editorial Crítica, 1979. – P. 350–355.