Запрошуємо Вас до співпраці зі Збірником наукових праць
«Професійна освіта: проблеми і перспективи» Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, який входить до Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України № 1411 від 10.10.2013 р.) та Бібліометрики Української науки.

Видання призначене для науковців, науково-педагогічних і педагогічних працівників ВНЗ, ПТНЗ, слухачів Інститутів післядипломної педагогічної освіти, докторантів, аспірантів.

Збірник виходить два рази на рік.

У збірнику висвітлюються:

  • теоретичні і методологічні основи професійної освіти і навчання;

−методичні засади управління розвитком професійної освіти;

−проблеми розвитку професійної компетентності педагогічних працівників;

  • вітчизняний і зарубіжний досвід професійної підготовки фахівців.

У збірнику також можна оприлюднити наукову продукцію в рубриках: «На книжкову полицю», «Дайджест наукових праць», розмістити рецензії на нові підручники, посібники, монографії, методичні рекомендації тощо.

До збірника приймаються лише наукові статті експериментального, узагальнювального, методологічного і методичного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень (зі статистичною обробкою даних), що мають теоретичне і практичне значення, є актуальними для професійної освіти і раніше не публікувалися.

Детальніше з вимогами до публікацій можна ознайомитись на останній сторінці журналу, на сайті Інституту професійно-технічної освіти за адресою: http:// http://ivet-ua.science/ (рубрика: публікації, наукова періодика), а також на сайті збірника наукових праць http://sbornikipto.wix.com/sbornik

Статті приймаються до 10 листопада 2016 р. до збірника № 11 / 2016 р. (друкуються за рахунок авторів 30 грн. за сторінку тексту).

 

З повагою,
Редакційна колегія
збірника наукових праць «Професійна освіта:
проблеми і перспективи»

Контактна інформація:
Тел.: 098 221 21 67, 066 304 00 87
E-mail: inlaf@ukr.net


ВИМОГИ ДО АВТОРІВ

 У збірнику наукових праць «Професійна освіта: проблеми і перспективи» висвітлюються: 1) теорія і методологія професійної освіти і навчання; 2) теорія і практика галузевого управління; 3) кадрове забезпечення професійної освіти і навчання; 4) професійна педагогіка: вітчизняний і зарубіжний досвід.

До збірника приймаються лише наукові статті експериментального, узагальнюючого, методичного і методологічного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень (із статистичною обробкою даних), що мають теоретичне і практичне значення, є актуальними для професійної освіти і раніше не публікувалися.

До друку приймаються наукові статті, що мають таку структуру:

  • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими, практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;
  • формулювання цілей статті, постановка завдання;
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням одержаних наукових результатів;
  • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі;
  • література.

 

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

Для тексту потрібно використовувати формат MS Word (doc, docх)
Шрифт Текст повинен бути набраний у редакторі Microsoft Word на білому (дисертаційному) папері формату А4 шрифтом Times New Roman, кегль – 14, для таблиць – 12.
Міжрядковий інтервал Міжрядковий інтервал – 1,5.
Абзац Абзац – 1,25 мм.
Обсяг статті Обсяг наукової статті 8–12 повних сторінок
Поля Поля таких розмірів: ліве – 30 мм, праве, верхнє та нижнє – 20 мм.
Індекс УДК (Універсальної десяткової класифікації) Індекс УДК друкується окремим рядком у верхньому лівому куті першої сторінки тексту великими літерами, жирним шрифтом
Автор Друкуються у правому кутку – курсивом: прізвище, ім’я та по батькові (повністю, без скорочень) автора статті; ступінь, звання, посада, установа через 1 інтервал жирним шрифтом (назва організації та відомства мають бути повними, з юридичною адресою перекладеними російською та англійською мовами).
Назва статті Заголовок статті розміщується посередині сторінки і друкується великими літерами, жирним шрифтом через один інтервал. Переноси в назві статті не допускаються
Текст Вирівнюється на ширину аркуша.

Слова друкувати без переносів.

Абзацний відступ від основного тексту – 5 мм
Абзацування автоматичне. Не допустиме створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab або знаків пропуску.
Лапки Однакові по тексту, а саме: « »
Рисунки Рисунки подаються в форматі jpeg, нумеруються арабськими цифрами. До кожного рисунку подається короткий підпис під рисунком (наприклад: Рис. 1. Динаміка розвитку…).
Таблиці Текст повинен бути набраний у редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman, кегль – 12 за допомогою табличного редактора (слово „таблиця” пишеться з великої літери справа (без лапок), а її назва – по центру рядка). Таблиці повинні містити порядковий номер (наприклад, Таблиця 1) і назву (друкується над таблицею посередині жирним шрифтом)
Формули Формули необхідно друкувати у центрі, нумерація формул – в кінці рядка. Розмір формул такий; основний – 12; крупний індекс – 7; дрібний індекс – 5; крупний символ – 18; дрібний символ – 12. Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора MS Equation
Пробіли Одинарні пробіли (не допускати подвійних). Перевірити через функцію «Недруковані знаки»
Якщо автор перераховує однорідні характеристики і подає кожну з них на окремому рядку, то необхідно використовувати маркери. Як приклад див. ВАКівські вимоги до структури статті, подані на початку даного інформаційного листа
Посилання на використані джерела Літературу рекомендується подавати в порядку згадування
їх у тексті за наскрізною нумерацією Посилання на літературу в тексті необхідно подавати в квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела, використаної сторінки: [2], [3, с. 16], [1, с. 36–39]. Список використаних джерел, оформлений відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 «Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (Режим доступу: http:/www.ukrbook.net/DSTU_pabl.htm).
Резюме та ключові слова Резюме (реферування) і ключові слова (українською, російською, англійською мовами чи іншою мовою – для зарубіжних авторів) має бути: інформативним (не містити загальних слів); оригінальним (не бути калькою анотації); змістовним (відображати основний зміст статті і результати досліджень); компактним, але не стислим (обсягом 230–250 слів); відображати наукову новизну, теоретичну і практичну значущість; подається окремим файлом, виконує функцію незалежного від статті джерела інформації
Мова написання статті, анотації та ключових слів українська, російська, англійська або польська (абзаційний відступ – 5 мм) – вирівнюються на ширину тексту