Міністерство освіти і науки  України
ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
(м. Старобільськ)
Бердянський державний педагогічний університет
Глухівський національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний  інститут
імені Тараса Шевченка
Херсонський державний університет
КВНЗ “Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж ім. Т.Г.Шевченка
Черкаської обласної ради”

 

проводять 18 березня 2016 року VII Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію

 “МОВА Й ЛІТЕРАТУРА У ПРОЕКЦІЇ РІЗНИХ НАУКОВИХ ПАРАДИГМ”

 

У межах конференції планується заслухати доповіді й обговорити їх на засіданнях секцій за такими напрямами:

  1. Мова як культурно- та етноутворювальний код.
  2. Стилістичні аспекти мовлення.
  3. Функціонування мовних одиниць у дискурсі.
  4. Художня проблематика літературних творів для дітей і юнацтва.
  5. Формування мовної особистості в різних типах закладів освіти.
  6. Проблеми дошкільної лінгводидактики.

Для участі в конференції необхідно до 15 лютого 2016 року надіслати на адресу оргкомітету доповіді, що відповідають таким вимогам: анотація мовою статті (подається перед змістом статті, друкується курсивом), актуальність проблеми, мета й завдання дослідження, виклад основного матеріалу, висновки. За матеріалами конференції буде опубліковано збірник наукових статей.
Статті (обсягом 4 – 6 повних сторінок формату А-5) мають бути представлені в редакторі  Word for Windows через один інтервал  шрифтом Times New Roman, розмір 12 пт., абзацний відступ – 1. Матеріал в електронному вигляді зберігається у двох форматах – DOC або RTF, назва файлу – не більше 8 літер, тільки латиницею, наприклад: timofeev.rtf або timofeev.doc. Робочі мови конференції – українська, російська.
Відцентрована назва публікації друкується великими літерами жирним шрифтом, під нею в центрі звичайними літерами – прізвище та ініціали автора, нижче курсивом місце навчання). З наступного рядка праворуч звичайними літерами пишеться: Науковий керівник  – науковий ступінь, учене звання, прізвище,  ім΄я, по батькові. Усі поля  – 1,5 см. Текст друкується без переносів, ілюстративний матеріал виділяється курсивом. Цитати і визначення (дефініції) слів беруться у лапки. Необхідно використовувати прямі лапки (парні – “…”).  Потрібно розрізняти символи дефісу (-) та тире (–).
Посилання на літературу в тексті оформляються в квадратних дужках порядковим номером у списку з вказівкою (якщо потрібно) сторінки видання: [14, с. 23]; за необхідності том видання вписують римськими цифрами після номеру: [5, VII, с. 31–37].
Назва Література (без двокрапки) друкується після тексту з  вирівнюванням ліворуч. Бібліографія подається з дотриманням державного стандарту за вимогами ВАК України (бюлетень № 3, 2008 р.) в алфавітному порядку, підряд, без відокремлення абзацем; ім΄я автора праці (або перше слово) виділяється жирним шрифтом.

Зразок:

СТИЛІ І ЖАНРИ МОВЛЕННЯ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Іващенко А.

Бердянський державний педагогічний університет

                                                                                                   Науковий керівник  –
кандидат філологічних наук,
доцент Слободян О.М.

У статті пропонується для розгляду…
Текст статті.
Література

  1. Пономарів О.Д.  Культура слова :  Мовностилістичні  поради :  навч.  посібник  / Пономарів О.Д. – К. : Либідь, 2001. – 240 с. Чак Є.Д. Барви нашого слова / Чак Є.Д. – К. : Рад. шк., 1989. – 176 с.

 Окремим файлом подаються відомості про автора (прізвище, ім΄я, по батькові, місце навчання (ВНЗ, факультет),  спеціальність, курс,  адреса, телефон) і наукового керівника (ПІП, науковий ступінь, учене звання, місце роботи,  посада, адреса, телефон).
Вартість послуг за видання – 20 грн. за 1 сторінку.
Оплату  за видання збірника надсилати  на картку  Ощадбанку: 5167 4900 3782 2419 (Маркотенко Т.С.).
Статтю, відомості про автора й копію платіжного документу (відскановану й збережену у вигляді графічного файлу з розширенням *.jpg) можна надіслати на електронну адресу detsadok14@rambler.ru.
Контактні телефони: 095-5247679 – Маркотенко Тамара Савеліївна, 050-1623861 – Мельник Лариса Володимирівна.