Міністерство освіти і науки  України
ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
Інститут педагогіки і психології
Кафедра філологічних дисциплін

 

запрошує науковців до участі у Всеукраїнській інтернет-конференції
Філологія й лінгводидактика в науковому дискурсі ХХІ століття,
присвяченій 35-й річниці заснування
кафедри філологічних дисциплін.

Проведення конференції заплановано на 24 лютого 2016 року (час і код доступу буде повідомлено до початку роботи).

Проект  започатковано з метою актуалізації та розгортання проблем, що формують простір наукових зацікавлень колективу кафедри й охоплюють мовознавство, українську літературу для і про дітей, лінгводидактику дошкільної та початкової освіти:

  • мова як культурологічний феномен і чинник національної самоідентифікації;
  • аспекти професійної комунікації в сучасній освіті;
  • українська література для і про дітей у світовому історико-культурному контексті;
  • проблеми викладання філологічних дисциплін в закладах освіти;
  • актуальні питання дошкільної лінгводидактики.

За матеріалами конференції буде опубліковано збірник наукових праць.
Заявки на участь у конференції і матеріали для публікації у збірнику просимо надсилати до 1 лютого 2016 року на адресу  detsadok14@rambler.ru

 

Вимоги до публікації матеріалів:

Обсяг статті – 5 – 10 повних сторінок (формату А-5).

* УДК статті з вирівнюванням ліворуч;

* праворуч на наступному рядку курсивом ім’я (повністю) та прізвище, науковий ступінь, посада автора, назва навчального закладу чи наукової установи;

* через інтервал подається відцентрована назва, набрана великими літерами жирним шрифтом (розмір шрифту 12) мовою рукопису; можливі уточнення набирають дрібнішим кеглем також жирним шрифтом;

* далі подаються три анотації (не більше 500 знаків кожна) українською, російською та англійською мовами з ключовими словами після кожної анотації. Анотації та ключові слова подаються шрифтом 10 Times New Roman.

 

Вимоги до технічного оформлення статті:

* текст друкується у форматі А-5 через 1 інтервал. Шрифт набору Times New Roman Cyr, кегль 12 pt;

* всі поля – 1,5 см;

* відступ від абзацу – 1 см;

* текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки;

* ілюстративний матеріал – курсивом;

* цитати і визначення (дефініції) слів беруться у лапки. Необхідно використовувати прямі лапки (парні – “…”);

* пропуски у наведених цитатах потрібно позначати <…>;

* підрядкові виноски не допускаються;

* потрібно розрізняти символи дефісу (-) та тире (–).

Назва Література (без двокрапки) друкується через один рядок після тексту з вирівнюванням ліворуч. Бібліографія подається з дотриманням державного стандарту за вимогами ВАК України (бюлетень № 3, 2008 р.) в алфавітному порядку, підряд, без відокремлення абзацем; ім΄я автора праці (або перше слово) виділяється жирним шрифтом.

Посилання на використану літературу в тексті статті беруться у квадратні дужки – [2, с.8 – 12], [10, с.342], [6; 7; 8], де перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом, номери джерел – крапкою з комою. У реченні крапка ставиться після дужок посилань.

Матеріал в електронному вигляді зберігається у двох форматах – DOC або RTF, назва файлу – не більше 8 літер, тільки латиницею, наприклад: timofeev.rtf або timofeev.doc. Робочі мови конференції – українська, російська.

Окремим файлом подаються відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, місце роботи,  посада, адреса, електронна адреса, телефон).

Вартість послуг за видання – 20 грн. за 1 сторінку.

Оплату  за видання збірника надсилати  на картку  Ощадбанку: 5167 4900 3782 2419 (Маркотенко Т.С.).

Статтю, відомості про автора й копію платіжного документу (відскановану й збережену у вигляді графічного файлу з розширенням *.jpg) можна надіслати на електронну адресу: detsadok14@rambler.ru.

Контактні телефони: 095-5247679 – Маркотенко Тамара Савеліївна, 050-1623861 – Мельник Лариса Володимирівна.

Зразок оформлення статті:

УДК 821.161.2 – 3.09:087.5

Віталіна Кизилова,
доктор філологічних наук,
професор кафедри філологічних дисциплін
 ДЗ Луганський національний
університет ім. Тараса Шевченка

 

ВІТАЇСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПРОЗІ
ПРО ДІТЕЙ ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

У статті на прикладі творів М. Вінграновського, В. Рутківського, Гр. Тютюнника, Ю. Яновського про дітей періоду воєнного лихоліття проаналізовано вітаїстичні тенденції й варіанти їх репрезентації…

Ключові слова: література для і про дітей, війна, життя, смерть, вітаїзм, дитинство.

In the article the vitalistic tendency and the variations of its presentation are analyzed by the example of the works about the children during the war  hard times by M. Vingranovskyi, V. Rutkivskyi, Gr. Tiutiunnyk and Y. Yanovskyi…

Key words: the literature for children and about children, war, life, death, vitalism, childhood.

В статье на примере произведений Н. Винграновского, В. Руткивского, Гр. Тютюнника, Ю. Яновского о детях периода военного лихолетия проанализированы витаистические тенденции и вариранты их репрезентации…

Ключевые слова: литература для детей и о детях, война, жизнь, смерть, витаизм, детство.

 

Текст  статті.

 

Література

  1. Вінграновський М. Вибрані твори / М. Вінграновський. – К. : Дніпро, 1986. – 463 с. 2. Вздульська В. Сучасні стратегії прочитання “Потерчат” В. Рутківського [Електронний ресурс] / В. Вздульська. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/103. – Назва з екрана. – Дата звернення: 02. 05. 2015. 3. Гурбанська А. Світ дитинства у творчості Ю. Яновського та письменників-шістдесятників (до проблеми типології) / А. Гурбанська // Літературознавчі студії. Збірник наукових праць. Випуск 4. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2003. – С. 92–95.