Категорія: Атестація педагогічних працівників (Page 1 of 2)

Показове заняття  як форма демонстрації рівня професійної компетентності та педагогічної майстерності педагога

11 травня 2023 року викладач-методист вищої кваліфікаційної категорії  Т.С.Березівська провела зі студентами 31 академічної групи показове заняття з педагогіки на тему «Естетичне виховання школярів».  

Воно, завдяки майстерності викладачки, було цікавим і корисним.

Передусім, заняття було проведено в синхронному форматі, тобто одночасно викладачка працювала зі студентами в аудиторії та в дистанційному режимі. Вона вміло користувалась комп’ютерною технікою, використовуючи презентацію, відео та аудіо матеріали.  В процесі заняття Тетяна Сергіївна використала багато нових методів і прийомів навчання, нових засобів: фліпчарт та конструктори LEGO DUPLO, стікери, акротексти, акровірші та багато іншого.

Окрім того, були використані елементи тренінгу, створення ментальних карт,  подорож по країні «Естетика», що  стимулювало  пізнавальну діяльність майбутніх педагогів.  Робота зі студентами будувалася в основному на діалозі, передбачала вільний обмін думками про шляхи вирішення тієї чи іншої проблеми, що є актуальним на даному етапі педагогіки. Інноваційне навчання, яке було використане на занятті, формувало естетичні якості майбутніх педагогів, що дозволяли їм активно і творчо мислити та діяти, розвиватися і вдосконалюватися.

Викладач  створювала  умови, що дали студентам можливість займати ініціативну позицію в навчальному процесі, засвоювати навчальний матеріал за допомогою активного діалогу, здійснювати самостійний творчий пошук відповідей на основі наявного досвіду з одночасним його збагаченням.

В процесі заняття Тетяна Сергіївна використала велику кількість наочності: реальні предмети декоративно-прикладного мистецтва – вишивки, в’язані вироби, писанки, вироби технікою макраме, лозоплетіння, ткані вироби, велику кількість ілюстрацій, що характеризували різні види мистецтва, які розвивали в студентів естетичні смаки, вчили відрізняти потворне від прекрасного, викликали бажання самому творити прекрасне.

Заняття носило навчальний, розвиваючий та виховний характер. Воно викликало у студентів зацікавленість новими формами роботи, виховувало в них бажання вчитися, уміння відстоювати власну думку, розвивало ділові якості, критичне мислення, ставлення до себе, до своїх можливостей, допомогло студентам у визначенні цілей на майбутнє, мотивувало їхню подальшу навчальну діяльність, виробляло уміння бачити та цінувати прекрасне.

Заняття було чітко структуроване, проведене на високому методичному рівні та відповідало основним програмним вимогам здійснення організації даного виду педагогічної діяльності.

Сьогодні ми працюємо заради спільної ПЕРЕМОГИ! Викладачі, здобувачі освіти та їхні батьки плекають її на нашому освітньому фронті. Один із показових рубежів нашого протистояння агресорові – це відкриті заняття, на яких всі учасники освітнього процесу показують свої здобутки. Такі заняття в системі роботи нашого закладу є обов’язковими й проводяться постійно.

2 травня 2023 року викладач вищої кваліфікаційної категорії Жерепа О.П. провела показове заняття з навчальної дисципліни «Педагогіка з ОПМ» на тему «Трудове виховання – основа народної педагогіки. Види дитячої праці й умови її ефективності», на якому продемонструвала високу професійну майстерність, використовуючи як традиційні методи, так і сучасні засоби навчання.

У чіткій і зрозумілій формі Ольга Петрівна разом зі студентами 32 академгрупи розглянули  головні аспекти трудового виховання в народній педагогіці та основні поняття теми. Показово, що на кожному етапі до роботи залучалися студенти: разом міркували, робили висновки, дискутували.  Мотивуючи важливість вивчення нової теми, викладач підтримувала постійний зв’язок теорії з життям, з практикою, ставила та вирішувала разом зі студентами завдання заняття, розглядаючи його як важливий відрізок їхнього життя.

Для формування нових знань з педагогіки була використана презентація, яка виконувала роль наочного матеріалу. Захист проєктів, в ході створення яких всі учасники освітнього процесу зверталися до інформаційних джерел, зважали на власний життєвий досвід та знання наукової та народної педагогіки, методик навчання окремих предметів, сприяв вирішенню поставлених завдань, підвищив ефективність навчальної діяльності студентів.

Використання різноманітних форм, методів і прийомів компетентнісного підходу до вивчення теми, вдалося забезпечити активність студентів упродовж всього заняття. Заняття було креативне, професійне, панувала атмосфера позитиву та любові до студентів. В свою чергу здобувачі освіти активно співпрацювали одне з одним, виконували завдання самостійно та в парах, давали повну обґрунтовану відповідь на поставлені запитання. Прийоми дослідження проблемних питань, випереджувальні завдання викликали активність і зацікавленість студентів, допомогли зрозуміти педагогічні аспекти трудового виховання в народній педагогіці. Це дозволило підвищити ефективність засвоєння навчального матеріалу, зробило заняття більш яскравим, інформаційно наповненим.

Можливо, знову загримлять гармати,
І танк зімне пшеницю на лану,
І буде плакать і журитись мати,
Коли сини ітимуть на війну…

Пророчими словами Василя Симоненка почався відкритий урок української літератури, проведений 22 лютого викладачкою вищої кваліфікаційної категорії, старшим учителем Тарасенко Л.Л. Урок проводили в укритті, бо саме почалася повітряна тривога. Але й вона не завадила студентам 22 групи та гостям, присутнім на уроці, поринути в атмосферу творчості геніального сина України, поета-шістдесятника Василя Симоненка.

У процесі вивчення нового матеріалу, з метою ознайомлення студентів з життєвим і творчим шляхом поета, визначення провідних мотивів його поезій та усвідомлення ідейно-художнього змісту творів, стильових особливостей творчості, Людмила Леонідівна вміло застосувала мультимедійні засоби навчання, наочні посібники, збірки творів В.Симоненка.

В ході проведення уроку викладачка продемонструвала використання перспективних сучасних методик формування фахових компетентностей у здобувачів освіти. Студенти мали можливість виявити свою креативність, розвивати критичне мислення, увагу, поглиблювати свої знання з теорії літератури.

Розвитку у студентів навичок виразного, вдумливого читання поезій і удосконаленню навичок аналізу поетичних творів, уміння висловлювати власні міркування з приводу художніх особливостей поезії митця сприяло використання різноманітних методів та прийомів навчання. Студенти читали й аналізували поезії, створювали «Асоціативний кущ», працювали в  творчих групах, складали сенкан, слухали в запису живий голос поета та пісні на його слова. Компаративний аналіз поезії «Я» та роману-антиутопії «1984»   Дж.Орвела дозволив удосконалити навички проблемного прочитання творів та порівняльного аналізу  літературних здобутків письменників різних країн та епох.

Обмін досвідом – шлях до професійного зростання

З метою виявлення, вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду роботи колег, викладачів, що атестуються, у коледжі проходять відкриті заняття.

7 лютого 2023 року було проведено показове заняття з громадянської освіти викладачем першої кваліфікаційної категорії Ткаченко Аллою Петрівною на тему «Світ інформації та мас-медіа».

Для розкриття нового матеріалу було обрано дослідницький та частково-пошуковий методи навчання з застосуванням роботи в групах, з текстами, відеоповідомленнями. Працездатність студентського колективу забезпечувалася введенням елементів інтерактиву, організацією діалогу між викладачем та студентами,  використанням мультимедійних засобів навчання, роздаткового матеріалу.

Головний акцент на занятті робився на критичному аналізі ЗМІ та виявленні маніпуляцій в них.  Студенти працювали з візуальними джерелами різних часових
періодів, оскільки за сучасних умов будь-який медіатекст містить значну
кількість візуальних матеріалів, саме така робота виконує виняткову функцію підготовки студентів до життя в інформаційному просторі. З цією метою було виконано ряд завдань: проаналізовано матеріали ЗМІ на тему: «Проблеми омолодження злочинності»; підібрано приклади з газет, коли після втручання ЗМІ влада вжила заходів для розв’язання проблем окремих громадян, груп, об’єднань; проведено дискусії «Чому ЗМІ називають «четвертою владою»?», «Чи потрібна демократичним ЗМІ цензура?», соціологічне опитування «Вивчення питань популярності ЗМІ»; доведено, що ЗМІ формують громадську думку.

На занятті підтримувалась доброзичлива психологічна атмосфера. Студенти були відкритими для сприйняття інформації та діалогу.

9 лютого 2023 року викладачем-методистом Жуковою Валентиною Красномирівною було проведене відкрите заняття з основ початкового курсу математики у 23-й групі спеціальності 013 «Початкова освіта» на тему «Ознаки подільності на складені числа».

         Чітка структура заняття, продумані етапи з використанням елементів інформаційно-комунікаційних технологій сприяли виробленню у студентів критичного мислення, здатності орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до потреб.

         Прослідковувалась системна робота над удосконаленням форм та методів організації самостійної роботи студентів. Здобувачі освіти були залучені до дослідницької роботи по визначенню ролі та змісту завдань з підручників математики для 2-4-х класів, пов’язаних з пропедевтичною роботою до засвоєння поняття подільності натуральних чисел в майбутньому.

І матеріал заняття, і форма проведення тісно поєднувалися з особливостями роботи над подібними питаннями у курсі математики початкової школи, що сприяло розвитку професійно-педагогічної та мовно-комутативної компетентностей студентів.

          З метою підготовки до вивчення методики навчання математичної освітньої галузі, окремі види роботи проведені з використанням елементів технологій, що застосовуються на уроках математики з дітьми початкових класів, зокрема таких, як проектна діяльність школярів.

          Здійснено аналіз основних видів завдань ЗНО різних років, пов’язаних з відношенням подільності та розглянуто окремі питання теорії чисел, над вирішенням яких вчені-математики працюють і в теперішній час.

         У сприятливій атмосфері співпраці, активного спілкування, пізнання нового пройшло заняття з основ початкового курсу математики.

СМАЧНО. КОРИСНО. КРЕАТИВНО.

Не секрет, що найкраще засвоюється та їжа, яка має не лише гарний аромат і смак, але й гарний вигляд. Позитивні емоції  сприяють як кращому засвоєнню їжі, так і загалом впливають на здоров’я та працездатність людини.          Студенти Корсунь-Шевченківського педагогічного фахового коледжу ім.Т.Г.Шевченка вивчаючи дисципліну «Технологічний практикум в навчальних майстернях» (Кулінарія) отримують додаткову можливість розвивати свій художньо-естетичний смак,  комплекс спеціальних знань, формують уміння та навички щодо технології приготування кулінарної і кондитерської продукції.

15 грудня 2022 року  викладачем циклової комісії технологічних дисциплін Валентиною Іванівною Лутай  було проведено заняття з дисципліни «Технологічний практикум в навчальних майстернях» (Кулінарія) зі студентами 24 групи за темою

 «Технології приготування салатів, закусок та бутербродів».

Викладач у доступній і цікавій формі подала новий навчальний матеріал, демонструючи при цьому високий рівень професійної майстерності, глибокі знання з предмету та вміння донести інформацію до здобувачів освіти. Продумані форми роботи сприяли активізації пізнавальної активності студентів, розвитку їх творчих здібностей, навичок самостійної діяльності, економному використанню сировини та електроенергії, вихованню почуття відповідальності за доручену справу. Група працювала злагоджено, як єдиний механізм, дотримуючись правил техніки безпеки, санітарії та гігієни. Активно використовувалися знання та уміння, які студенти одержали при вивченні теоретичного матеріалу, правил нарізання овочів, гастрономічних продуктів, приготування, оформлення та подання страв. Мети заняття було досягнуто, результатом роботи задоволені всі.

                                                                                                                                                 Методкабінет

Про космічну подорож

     Астрономія – одна з найстаріших наук, яка виникла з практичних потреб людства. Вивчаючи небесні явища, природу, будову й розвиток небесних тіл, астрономія доводить, що Всесвіт підкоряється єдиним законам природи і згідно з ними розвивається в часі та просторі.

     6 грудня 2022 року в коледжі було проведено показове заняття з астрономії викладачем-методистом вищої кваліфікаційної категорії Березівським Володимиром Павловичем на тему «Узагальнення знань. Захист проектів» в 22 академічній групі. Метою заняття було узагальнити й систематизувати знання студентів про особливості планет Сонячної системи, їхні фізичні характеристики; галактики та зоряні скупчення; зорі; сформувати поняття про планети як класи космічних тіл; формувати уміння самостійно працювати з навчальною, довідковою і науково-популярною літературою; продовжити формувати вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки; розвивати інтерес до предмета; виховувати уважність, старанність, прагнення поглибити свої знання з астрономії, вміння працювати в колективі.

     Під час заняття викладач разом зі студентами здійснив подорож до планет Сонячної системи у вигляді рольової гри «Космічна подорож», де були використані модель Сонячної системи, відеофрагменти, презентації, підготовлені студентами, інтерактивні ігри «Вірю – не вірю»,  «Дешифрувальник», «Астроном-письменник».

     Цікаво було проведено такі форми роботи як «Презентація  планет»,  «Загадки з астрономії», налаштування «Астрономічного годинника», кросворд «Астрономія – найцікавіша наука»,  «Знайди мене», де студенти  шукали відповідність фото планет з їх назвами.

      Впровадження інтерактивних методів та форм навчання, діяльнісного підходу під час проведення заняття сприяло створенню позитивної аури, педагогіки партнерства, почуття відповідальності, взаєморозуміння, стимулювало студентів до дій, змушувало їх мислити, творити, самостійно здобувати знання.

ВСЕ В ТВОЇХ РУКАХ

«Все в твоїх руках» – саме під таким девізом було проведено відкрите заняття з психології викладачем психолого-педагогічних дисциплін Савченко Мариною Валентинівною на тему: «Психологічні особливості виховного впливу».                                                                                                                    

Широкий спектр педагогічної майстерності, глибоке володіння професійними компетенціями, вміння гнучко та своєчасно використовувати усі необхідні методичні прийоми подання нового та закріплення вивченого матеріалу, встановлення міжпредметних зв’язків, застосування мультимедійного підходу, часта зміна видів діяльності, варіювання темпу викладання, демонстрація впевненості, здатність надихати й цінувати студентів, заохочення їх до активної, емоційної взаємодії продемонструвала під час заняття Марина Валентинівна.                                                                              

В ході заняття студенти узагальнили знання про «виховання», «вихованість», «виховний вплив», «види виховного впливу», «стратегії виховного впливу», робота була спрямована на перевірку теоретичних психологічних знань вікової і педагогічної психології, умінь здобувачів освіти оцінювати вікові особливості розвитку психічних явищ особистості, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати реальні життєві та навчально-виховні ситуації. Використання комп’ютерних технологій, різноманітні види наочності, роздатковий матеріал, цікаві презентації, інтерактивні форми роботи, сприяли оволодінню студентами знань, умінь і навичок.

В доброзичливій, динамічній, цілеспрямованій, позитивній, добрій атмосфері між студентами та викладачем прослідковувалося формування в студентів стійкої мотивації щодо надбання знань з даної теми.

Продовжується серія відкритих уроків викладачів, які атестуються. Творчо підійшла до проведення заняття в 32 академічній групі на тему «Прогулянки в групі продовженого дня та спеціальному загальноосвітньому закладі. Види прогулянок» викладач психолого-педагогічних дисциплін Горьова Людмила Іванівна. Реалізації мети заняття сприяли продумані різні форми, методи і прийоми роботи зі студентами.

Під час вивчення нової теми цікаво розкрито оздоровчо-гігієнічне і пізнавальне значення прогулянок у групі продовженого дня та спеціальному загальноосвітньому закладі, особливості різних видів прогулянок. Використання мультимедійних засобів навчання, підручників, тестових завдань забезпечило ефективне засвоєння нового матеріалу, здатність до пошуку, аналізу, систематизації й узагальнення інформаціїї, конструктивного вирішення педагогічної ситуації та застосування знань в практичній діяльності.

Заняття було змістовним, насиченим, продуктивним. Викладач забезпечила комфортні умови для взаємодії здобувачів освіти, де кожен відчував свої успіхи та мав змогу поглибити знання, уміння, навички.

Співпрацюємо разом. Навчально-методичний кабінет

Фізичне виховання відіграє важливу роль у підготовці всебічно розвиненої людини. Сучасний темп життя ставить вимогу змолоду дбати про своє фізичне вдосконалення, мати знання в галузі особистої та суспільної гігієни, вести здоровий спосіб життя, самостійно і систематично займатися фізичними вправами.

Нові підходи до організації уроків фізичної культури створюють сприятливі умови для формування особистості, стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного та гармонійного розвитку природних здібностей і психічних якостей.

Саме тому, викладачі фізичної культури коледжу Слапенін О.І., Бігун П.А., Житомирський В.І. за ініціативи і підтримки завідувача навчально-методичного кабінету Якименко Г.М. та методиста Савченко М.В. впродовж тижня (з 14.11 по 18.11.2022) відвідували відкриті уроки один в одного та ділилися досвідом щодо якісного та ефективного проведення модуля «Гімнастика». Викладачі Слапенін О.І., Житомирський В.І. працювали над розвитком фізичних якостей (швидкість та витривалість) при виконанні фізичних вправ, Бігун П.А. зосередив увагу на виконанні комплексу фізично-розвиваючих вправ та методиці їх проведення. Під час проведення занять прослідковувалось взаєморозуміння між студентами і викладачами, формування у здобувачів освіти стійкої мотивації щодо надбання знань з даної теми, використання міжпредметних зв’язків з іншими навчальними дисциплінами, такими як основи фізичної культури з методикою навчання, вікова фізіологія та гігієна, педагогіка, психологія. Виконання різноманітних гімнастичних вправ, застосування різних форм, засобів, методів та прийомів в їх поєднанні забезпечили оптимальну активність всіх студентів, достатню емоційність та високі показники щільності занять.

Відповідно до освітньої реформи Нової української школи, яка наголошує на важливості виховання молодого покоління фізично розвинутим, загартованим, готовим до праці й оборони нашої України, Якименко Г.М., Савченко М.В. разом з викладачами обговорили методику проведення як уроків фізичної культури, так і процесу фізичного виховання, використання інноваційних методів навчання, реалізації принципів педагогіки партнерства, що зумовлені сучасними підходами до організації освітнього процесу. Визначили різноманітні види фізичної активності студентів, залежно від умов, у яких вони перебувають, виробили поради як боротися зі стресом, з емоційною, психологічною і фізичною напруженістю в умовах війни за допомогою фізичних та релаксаційних вправ.

Хімія, одна з найбільш цікавих практичних природничих наук. Вивчення хімії сприяє формуванню світогляду студентів і цілісної наукової картини світу, розумінню необхідності хімічних знань для вирішення повсякденних життєвих проблем, знаходження найоптимальніших шляхів розв’язання проблемної ситуації.

Ніщо так не стимулює роботу мозку, як цікаве й незвичне. Тому при проведенні уроку хімії викладачем Матвієнко Ольгою Володимирівною в рамках декади педагогічної майстерності викладачів, що атестуються у 2023 році, в 12 академічній групі за темою «Сульфатна кислота», панувала така навчальна атмосфера, яка давала змогу студентам поєднувати теоретично засвоєні основні поняття, властивості речовин, взаємозв’язки з застосуванням цих знань на практиці. Студенти мали змогу не лише спостерігати за перебігом хімічної реакції, а й брали участь в проведенні лабораторних дослідів і експериментів.

Застосування діяльнісного підходу під час проведення уроку сприяло атмосфері співробітництва, взаєморозуміння, мотивувало студентів думати, творити, здобувати знання самостійно.

17.11.22 року відбулася зустріч голови Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця зі студентами Черкащини.  Він привітав молодь з Міжнародним днем студента та нагородив почесними відзнаками за волонтерську діяльність. Серед нагороджених – студентка 22 групи коледжу  

Владислава Кубриш.

 «Ми всі маємо працювати на перемогу України! А нинішнім студентам у майбутньому – робити її ще сильнішою, розбудовувати і розвивати!» – наголосив Ігор Табурець. 

Продовжується декада педагогічної майстерності викладачів коледжу, що атестуються у 2023 році. Жуковою Валентиною Красномирівною, викладачем-методистом, було проведено заняття з математики на тему: «Перпендикулярність прямої та площини. Розв’язування задач» в 21 академічній групі спеціальності «Початкова освіта». Метою даного заняття було ознайомити студентів з ознакою перпендикулярності прямої і площини, формувати свідоме використання змісту геометричних понять, алгоритмічну, інформаційну та графічну культуру, вміння виконувати самостійно і аналізувати запропоновані готові малюнки, розвивати логічне мислення, просторову уяву студентів, знаходити оптимальні способи роз’язування задач.

У процесі реалізації мети та завдань уроку викладач звертала увагу на формування як предметних так і ключових компетентностей: уміння вчитися, виділяти головне в матеріалі, застосовувати отримані знання в аналогічній і новій ситуації, правильно вживати математичну термінологію.

Самостійне складання задач, дослідження та вплив зміни окремих компонентів задач на відповідь і на вибір способу розв’язування, відшукання прискорених способів розв’язування сприяли успішній підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання.

Для педагогізації майбутніх учителів на уроці було застосовано різноманітні інтерактивні форми роботи, які активізували навчальну діяльність студентів, вироблення навичок організації різних форм діяльності здобувачів початкової освіти на заняттях математичної освітньої галузі.

 

 

 

« Older posts