З метою виявлення, вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду роботи колег, викладачів, що атестуються, у коледжі проходять відкриті заняття.

7 лютого 2023 року було проведено показове заняття з громадянської освіти викладачем першої кваліфікаційної категорії Ткаченко Аллою Петрівною на тему «Світ інформації та мас-медіа».

Для розкриття нового матеріалу було обрано дослідницький та частково-пошуковий методи навчання з застосуванням роботи в групах, з текстами, відеоповідомленнями. Працездатність студентського колективу забезпечувалася введенням елементів інтерактиву, організацією діалогу між викладачем та студентами,  використанням мультимедійних засобів навчання, роздаткового матеріалу.

Головний акцент на занятті робився на критичному аналізі ЗМІ та виявленні маніпуляцій в них.  Студенти працювали з візуальними джерелами різних часових
періодів, оскільки за сучасних умов будь-який медіатекст містить значну
кількість візуальних матеріалів, саме така робота виконує виняткову функцію підготовки студентів до життя в інформаційному просторі. З цією метою було виконано ряд завдань: проаналізовано матеріали ЗМІ на тему: «Проблеми омолодження злочинності»; підібрано приклади з газет, коли після втручання ЗМІ влада вжила заходів для розв’язання проблем окремих громадян, груп, об’єднань; проведено дискусії «Чому ЗМІ називають «четвертою владою»?», «Чи потрібна демократичним ЗМІ цензура?», соціологічне опитування «Вивчення питань популярності ЗМІ»; доведено, що ЗМІ формують громадську думку.

На занятті підтримувалась доброзичлива психологічна атмосфера. Студенти були відкритими для сприйняття інформації та діалогу.

9 лютого 2023 року викладачем-методистом Жуковою Валентиною Красномирівною було проведене відкрите заняття з основ початкового курсу математики у 23-й групі спеціальності 013 «Початкова освіта» на тему «Ознаки подільності на складені числа».

         Чітка структура заняття, продумані етапи з використанням елементів інформаційно-комунікаційних технологій сприяли виробленню у студентів критичного мислення, здатності орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до потреб.

         Прослідковувалась системна робота над удосконаленням форм та методів організації самостійної роботи студентів. Здобувачі освіти були залучені до дослідницької роботи по визначенню ролі та змісту завдань з підручників математики для 2-4-х класів, пов’язаних з пропедевтичною роботою до засвоєння поняття подільності натуральних чисел в майбутньому.

І матеріал заняття, і форма проведення тісно поєднувалися з особливостями роботи над подібними питаннями у курсі математики початкової школи, що сприяло розвитку професійно-педагогічної та мовно-комутативної компетентностей студентів.

          З метою підготовки до вивчення методики навчання математичної освітньої галузі, окремі види роботи проведені з використанням елементів технологій, що застосовуються на уроках математики з дітьми початкових класів, зокрема таких, як проектна діяльність школярів.

          Здійснено аналіз основних видів завдань ЗНО різних років, пов’язаних з відношенням подільності та розглянуто окремі питання теорії чисел, над вирішенням яких вчені-математики працюють і в теперішній час.

         У сприятливій атмосфері співпраці, активного спілкування, пізнання нового пройшло заняття з основ початкового курсу математики.