ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор: Л.М.Семененко

 

ПОЛОЖЕННЯ
про студентські гуртожитки
Корсунь-Шевченківського педагогічного коледжу ім.Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради 

 

І. Загальні положення

 1. Це положення регламентує функціонування студентських гуртожитків Корсунь-Шевченківського педагогічного коледжу ім.Т.Г.Шевченка, визначає порядок надання житлової площі в гуртожитках, умови проживання, Правила внутрішнього розпорядку.
 2. Студентські гуртожитки призначені для проживання на період навчання іногородніх студентів, а також студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.
 3. Житлова площа та місця загального користування в гуртожитку не підлягають приватизації, обміну, закладанню, бронюванню і здаванню для проживання сторонніх осіб чи наймання з іншою метою. Кожне приміщення в гуртожитку повинне мати функціональне призначення. Перепрофілювання приміщень у гуртожитку може здійснюватися за поданням адміністрації гуртожитку і за погодженням з органами студентського самоврядування та профкомом первинної профспілкової організації.
 4. У гуртожитки можуть бути поселені іногородні студенти заочної форми навчання на період проведення екзаменаційної сесії, іногородні абітурієнти на період проведення вступних випробувань, а також абітурієнти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.
 5. Поселення студентів до студентських гуртожитків здійснюється рішенням директора  коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування та профкомом закладу на підставі ордерів відповідно до Житлового кодексу України.
 6. Працівники  навчального закладу, як виняток, можуть бути поселені в студентський гуртожиток до закінчення навчального року лише за рішенням директора коледжу і за погодженням з органами студентського самоврядування та профкомом первинної профспілкової організації.
 7. Проживання в студентських гуртожитках сторонніх осіб, розміщення підрозділів  навчального закладу, а також інших організацій забороняється.
 8. У гуртожитках повинні забезпечуватись необхідні умови для проживання, самостійної навчальної роботи, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи мешканців. Приміщення санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з чинними санітарними нормами та правилами утримання гуртожитків.
 9. Внутрішній розпорядок у гуртожитах встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку, що розробляються на підставі цього Положення і затверджуються керівником  навчального закладу за погодженням з органами студентського самоврядування та профкомом первинної профспілкової організації .
 10. Права і обов’язки працівників гуртожитків визначаються посадовими інструкціями, затвердженими директором педколеджу.

ІІ. Надання жилого місця в гуртожитку.

 1. Розміщення студентів в гуртожитках та виселення з них здійснюється згідно з Положенням про студентський гуртожиток. Місце проживання надається на період навчання.
 2. Розміщення місць в гуртожитках оголошується наказом директора.
 3. Списки студентів на поселення в гуртожитки готуються в академічних групах і погоджуються із профкомом.
 4. На підставі рішення про надання місця в гуртожитку директор укладає угоду зі студентами на проживання на період навчання і видає їм спеціальний ордер, який є єдиною підставою для проживання у вказаному житловому місці. В ордері зазначається адреса гуртожитку і номер кімнати.
 5. Облік ордерів та мешканців у гуртожитках, оформлення необхідних документів, реєстрація та зняття з реєстрації здійснюється комендантами гуртожитків. Бланки ордерів зберігаються як документи суворої звітності.

ІІІ. Користування гуртожитками. Умови проживання.

 1. Поселення студентів в студентські гуртожитки здійснюється комендантами. Особі, яка поселяється в гуртожиток, вказується надане жиле місце, надається необхідний інвентар, перепустка на право входу до гуртожитку. Мешканець повинен бути ознайомлений з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та правилами техніки безпеки.
 2. Переселення мешканців з одного гуртожитку до іншого здійснюється згідно з рішенням адміністрації педколеджу, а з однієї кімнати в іншу в одному гуртожитку – за рішенням коменданта гуртожитку в погодженні з профкомом та адміністрацією закладу.
 3. Порядок користування гуртожитком студентами, які знаходяться в академічних відпустках, визначається з урахуванням їхніх побажань директором педколеджу та профкомом.

IV. Виселення із гуртожитку.

 1. При відрахуванні з навчального закладу (також при його закінченні) студенти залишають гуртожиток у двохденний строк з дня виходу наказу директора.
 2. Виселення мешканців із гуртожитку здійснюється згідно чинного законодавства України. У випадку порушення угоди на проживання в гуртожитку з боку мешканця він виселяється із гуртожитку і повністю відшкодовує заподіяні збитки. Плата за проживання не повертається.
 3. Громадяни, які самовільно заселилися в гуртожиток, виселяються в адміністративному порядку за санкцією прокурора без надання їм іншого жилого приміщення.

V. Плата за житло та послуги.

 1. Вартість місця проживання в гуртожитку складається з вартості утримання місця проживання та вартості обов’язкових побутових послуг, що надаються мешканцям.
 2. Конкретний розмір оплати за проживання в гуртожитках установлюється керівництвом коледжу і розраховується відповідно до законодавства, тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги залежно від рівня комфортності житла, погоджується з органами студентського самоврядування та профкомом закладу.
 3. Оплата за житло та надані послуги встановлюється залежно від їх вартості, але не менш, як за місяць наперед. Плата утримується із студентів за весь час проживання і період зимових канікул.
 4. Додаткові послуги, що надаються за бажанням мешканців, оплачуються окремо.

VI. Обов’язки адміністрації педколеджу, завідуючого гуртожитком (коменданта), вихователів.

 1. Безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією гуртожитків, організацією побуту мешканців, дотримання встановленого порядку здійснюється заступником директора з адміністративно-господарської роботи та комендантом.
 2. Адміністрація педколеджу зобов’язується:

–                суворо виконувати угоду, укладену з мешканцями гуртожитку;

–                утримувати приміщення гуртожитку у відповідності до встановлених санітарних норм та правил;

–                укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням білизною та іншим інвентарем по діючим “Типовим нормам обладнання гуртожитків меблями та іншим інвентарем”;

–                забезпечувати працівників гуртожитків необхідним обладнанням, інвентарем, інструментами і матеріалами для проведення робіт по обслуговуванню та прибиранню гуртожитків і прилеглих територій;

–                своєчасно проводити ремонт гуртожитків, інвентаря, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;

–                забезпечити проведення відповідних оформлюваних робіт будинків, приміщень гуртожитків, території;

–                надавати мешканцям в гуртожитках необхідні комунально-побутові послуги, приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання і проведення культурно-масових і спортивних заходів;

–                переселяти в разі необхідності при гострих захворюваннях і відсутності можливості госпіталізувати хворих мешканців гуртожитку в ізолятори;

–                укомплектовувати штати гуртожитків у встановленому порядку обслуговуючим персоналом;

–                сприяти радам студентських гуртожитків в розвитку самоврядування з питань навчання, побуту і відпочинку мешканців.

–                здійснювати заходи по покращенню житлових  умов у гуртожитках, своєчасно приймати заходи по реалізації пропозицій мешканців, інформувати їх про прийняті рішення;

–                забезпечувати необхідний тепловий режим у всіх приміщеннях у відповідності з встановленими нормами комфортності;

–                забезпечити своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитків;

–                в разі необхідності забезпечувати виділення приміщень для організації в гуртожитках їдалень і буфетів, оснащувати їх торгово-технологічним обладнанням, меблями і посудом.

3.Директор педколеджу призначає завідуючого гуртожитком (коменданта) з урахуванням думки профспілкового комітету. Завідуючі гуртожитками та вихователі несуть відповідальність за дотримання Правил внутрішнього розпорядку всіма мешканцями і обслуговуючим персоналом.

 1. Матеріально-відповідальними особами гуртожитків є коменданти та кастелянші.
 2. Коменданти зобов’язані:

–                проводити поселення в гуртожиток на підставі ордера, виданого адміністрацією педагогічного коледжу;

–                надавати мешканцям необхідне обладнання й інвентар у відповідності з Типовими нормами, проводити обмін білизни згідно санітарних правил;

–           забезпечувати виконання Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках;

–                вести облік зауважень і пропозицій мешканців по утриманню гуртожитків та покращенню житлово-побутових умов;

–                подавати адміністрації педколеджу пропозиції по покращенню умов проживання в гуртожитках;

–      разом з вихователями ознайомлювати  при вселенні в гуртожиток з “Положенням про гуртожиток”, “Правилами внутрішнього розпорядку”, правилами техніки безпеки;

–                своєчасно виселяти студентів, які розірвали відносини з навчальним закладом;

–                утримувати приміщення гуртожитку в належному стані відповідно до встановлених санітарних норм та правил.

6.Коменданти відповідають за збереження майна студентів, що здане до камери схову гуртожитку.

7.Завідуючі гуртожитками (коменданти), вихователі спільно з радою гуртожитку або при необхідності директор, профком педколеджу розглядають у встановленому порядку суперечності та конфліктні ситуації.

VII. Експлуатація гуртожитків, їх утримання і ремонт.

 1. Експлуатація гуртожитків та капітальний і поточний ремонт здійснюються за рахунок коштів педколеджу.
 2. Адміністрація коледжу несе відповідальність за належну експлуатацію і утримання гуртожитків, дотримання в них встановленого порядку і правил мешкання, організацію побуту мешканців, виховної, культурно-масової і фізично-оздоровчої роботи.

 

Погоджено:

Профком педколеджу