Category: Методкабінет (page 3 of 7)

Оновлені програми для початкової школи, поради вчителям, додаткові навчальні матеріали

https://www.ed-era.com/mon.html

Хрестоматія дитячої літератури

Читати новину на офіційному сайті Osvita.ua

Завантажити Хрестоматію (1-2 клас)

Завантажити Хрестоматію (3-4 клас)

Літературна вітальня в читальному залі коледжу

«Художнику — немає скутих норм.
Він — норма сам, він сам в своєму стилі»

 

Іван Драч – поет, перекладач, кіносценарист, драматург, громадський діяч – без перебільшення, став символом своєї доби – часом непередбачуваним, часом суперечливим, але незаперечним і непохитним. Драч – з тих поетів, які особливо гостро відчувають невблаганний плин часу, повсюдно знаходячи його характеристичні прикмети й ознаки. Про що б він не писав, він знову й знову вертає думкою до того, що ж там, «за дверима буття?», що полишають по собі людина й час.

26 жовтня в читальному залі коледжу був проведений захід з нагоди ювілею І.Драча, який нещодавно святкувала вся Україна.

У літературній вітальні студенти 23 групи мали можливість виступити у ролі читців, літературознавців, літературних критиків, бібліографів, дослідників життя і творчості письменника. Вони глибше познайомили гостей заходу з біографією та творчим надбанням І.Драча, підготувавши цікаві виступи і дослідницькі матеріали.

18 жовтня – Європейський день боротьби із торгівлею людьми

Aкт його відзначення є нагадуванням про актуальність проблеми торгівлі людьми, а також необхідність об’єднання зусиль для протидії цьому явищу.

Цей день започаткований Європарламентом у 2007 році.

Україна в вересні 2010 року ратифікувала Конвенцію Ради Європи про заходи по боротьбі із торгівлею людьми, формально підтвердивши тим самим готовність до впровадження міжнародних стандартів та принципів в цій сфері.

Існування торгівлі людьми є тяжким порушенням прав і свобод людини, адже воно не лише принижує людську гідність, а й перетворює людину на раба, залежного від волі хазяїна. Суспільна небезпека торгівлі людьми як надзвичайно небезпечного злочину полягає в посяганні на найцінніші та невід’ємні права людини – право на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість, свободу пересування і вільний вибір місця проживання.

18 жовтня у коледжі відбувся виховний захід для четвертокурсників «Торгівля людьми чи добровільне рабство», який підготували студенти 43 академгрупи. Захід був спрямований на усвідомлення молоддю знань про те, що найвищою цінністю будь-якої держави є життя, здоров’я, честь і гідність людини, її недоторканість та безпека. Були порушенні проблеми безпечної міграції та ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми.

Психологом коледжу Попик О.О. було проведене психологічне заняття «Способи протидії тиску».

Вельмишановні колеги !!!

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,
ННІ історії та філософії,
Центр гендерних досліджень та комунікацій

Інформують Вас, що 30 листопада 2016 р. проводиться Науково-практична конференція з міжнародною участю «Соціальні практики формування ґендерної чутливості й толерантності».

Мета конференції: поширення ґендерних знань як стратегічного напрямку державної ґендерної політики, впровадження ґендерно чутливого підходу у сферу гуманітарного знання.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Гендерні аспекти сучасного соціогуманітарного знання. Основні тенденції гендерних досліджень.
 2. Гендерна парадигма освітнього простору. Психологія та педагогіка у фокусі гендерних студій.
 3. Гендерний вимір політичних процесів. Гендерний мейнстрімінг.
 4. Гендерні відносини: архетип, стереотип, ідентичність, життєвий сценарій.
 5. Репрезентації статі й гендеру в літературі, кіно, образотворчому мистецтві.
 6. Гендерна метафорика мас-медіа.
 7. Гендерна ідентичність в контексті історичної трансформації міста (формування міського простору або сучасна урбаністика).

Останній термін подання статей та тез доповідей – 15 листопада 2016 р. (включно).

Контактні телефони: (097) 531-28-19, (063) 945-45-33 (Мотуз Валерія Костянтинівна). 

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до співпраці зі Збірником наукових праць
«Професійна освіта: проблеми і перспективи» Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, який входить до Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України № 1411 від 10.10.2013 р.) та Бібліометрики Української науки.

Видання призначене для науковців, науково-педагогічних і педагогічних працівників ВНЗ, ПТНЗ, слухачів Інститутів післядипломної педагогічної освіти, докторантів, аспірантів.

Збірник виходить два рази на рік.

У збірнику висвітлюються:

 • теоретичні і методологічні основи професійної освіти і навчання;

−методичні засади управління розвитком професійної освіти;

−проблеми розвитку професійної компетентності педагогічних працівників;

 • вітчизняний і зарубіжний досвід професійної підготовки фахівців.

У збірнику також можна оприлюднити наукову продукцію в рубриках: «На книжкову полицю», «Дайджест наукових праць», розмістити рецензії на нові підручники, посібники, монографії, методичні рекомендації тощо.

До збірника приймаються лише наукові статті експериментального, узагальнювального, методологічного і методичного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень (зі статистичною обробкою даних), що мають теоретичне і практичне значення, є актуальними для професійної освіти і раніше не публікувалися.

Детальніше з вимогами до публікацій можна ознайомитись на останній сторінці журналу, на сайті Інституту професійно-технічної освіти за адресою: http:// http://ivet-ua.science/ (рубрика: публікації, наукова періодика), а також на сайті збірника наукових праць http://sbornikipto.wix.com/sbornik

Статті приймаються до 10 листопада 2016 р. до збірника № 11 / 2016 р. (друкуються за рахунок авторів 30 грн. за сторінку тексту).

 

З повагою,
Редакційна колегія
збірника наукових праць «Професійна освіта:
проблеми і перспективи»

Контактна інформація:
Тел.: 098 221 21 67, 066 304 00 87
E-mail: inlaf@ukr.net


ВИМОГИ ДО АВТОРІВ

 У збірнику наукових праць «Професійна освіта: проблеми і перспективи» висвітлюються: 1) теорія і методологія професійної освіти і навчання; 2) теорія і практика галузевого управління; 3) кадрове забезпечення професійної освіти і навчання; 4) професійна педагогіка: вітчизняний і зарубіжний досвід.

До збірника приймаються лише наукові статті експериментального, узагальнюючого, методичного і методологічного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень (із статистичною обробкою даних), що мають теоретичне і практичне значення, є актуальними для професійної освіти і раніше не публікувалися.

До друку приймаються наукові статті, що мають таку структуру:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими, практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;
 • формулювання цілей статті, постановка завдання;
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням одержаних наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі;
 • література.

 

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

Для тексту потрібно використовувати формат MS Word (doc, docх)
Шрифт Текст повинен бути набраний у редакторі Microsoft Word на білому (дисертаційному) папері формату А4 шрифтом Times New Roman, кегль – 14, для таблиць – 12.
Міжрядковий інтервал Міжрядковий інтервал – 1,5.
Абзац Абзац – 1,25 мм.
Обсяг статті Обсяг наукової статті 8–12 повних сторінок
Поля Поля таких розмірів: ліве – 30 мм, праве, верхнє та нижнє – 20 мм.
Індекс УДК (Універсальної десяткової класифікації) Індекс УДК друкується окремим рядком у верхньому лівому куті першої сторінки тексту великими літерами, жирним шрифтом
Автор Друкуються у правому кутку – курсивом: прізвище, ім’я та по батькові (повністю, без скорочень) автора статті; ступінь, звання, посада, установа через 1 інтервал жирним шрифтом (назва організації та відомства мають бути повними, з юридичною адресою перекладеними російською та англійською мовами).
Назва статті Заголовок статті розміщується посередині сторінки і друкується великими літерами, жирним шрифтом через один інтервал. Переноси в назві статті не допускаються
Текст Вирівнюється на ширину аркуша.

Слова друкувати без переносів.

Абзацний відступ від основного тексту – 5 мм
Абзацування автоматичне. Не допустиме створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab або знаків пропуску.
Лапки Однакові по тексту, а саме: « »
Рисунки Рисунки подаються в форматі jpeg, нумеруються арабськими цифрами. До кожного рисунку подається короткий підпис під рисунком (наприклад: Рис. 1. Динаміка розвитку…).
Таблиці Текст повинен бути набраний у редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman, кегль – 12 за допомогою табличного редактора (слово „таблиця” пишеться з великої літери справа (без лапок), а її назва – по центру рядка). Таблиці повинні містити порядковий номер (наприклад, Таблиця 1) і назву (друкується над таблицею посередині жирним шрифтом)
Формули Формули необхідно друкувати у центрі, нумерація формул – в кінці рядка. Розмір формул такий; основний – 12; крупний індекс – 7; дрібний індекс – 5; крупний символ – 18; дрібний символ – 12. Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора MS Equation
Пробіли Одинарні пробіли (не допускати подвійних). Перевірити через функцію «Недруковані знаки»
Якщо автор перераховує однорідні характеристики і подає кожну з них на окремому рядку, то необхідно використовувати маркери. Як приклад див. ВАКівські вимоги до структури статті, подані на початку даного інформаційного листа
Посилання на використані джерела Літературу рекомендується подавати в порядку згадування
їх у тексті за наскрізною нумерацією Посилання на літературу в тексті необхідно подавати в квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела, використаної сторінки: [2], [3, с. 16], [1, с. 36–39]. Список використаних джерел, оформлений відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 «Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (Режим доступу: http:/www.ukrbook.net/DSTU_pabl.htm).
Резюме та ключові слова Резюме (реферування) і ключові слова (українською, російською, англійською мовами чи іншою мовою – для зарубіжних авторів) має бути: інформативним (не містити загальних слів); оригінальним (не бути калькою анотації); змістовним (відображати основний зміст статті і результати досліджень); компактним, але не стислим (обсягом 230–250 слів); відображати наукову новизну, теоретичну і практичну значущість; подається окремим файлом, виконує функцію незалежного від статті джерела інформації
Мова написання статті, анотації та ключових слів українська, російська, англійська або польська (абзаційний відступ – 5 мм) – вирівнюються на ширину тексту

 

Уроки пам’яті Бабиного Яру

Бабин Яр…..Тут розстрілювали, тут спалювали трупи і тут просівали попіл.

Після Другої світової війни назва київського яру стала символом людської трагедії. Так історично склалося, що Бабин Яр і в Україні й у світі втілює значно більше, ніж географічна назва та одна з трагічних адрес масових розстрілів часів Другої світової війни. У літопису глобальної єврейської Катастрофи (Шоа), саме з цією київською місцевістю пов’язують початок Голокосту в Європі, хоча насправді хвиля розстрілів котилася до Києва від самого кордону.

Київ став першим великим містом, цілком «вільним від євреїв». Саме в Бабиному Яру  розстріляли майже все єврейське населення міста.

У період окупації Києва  німецькими військами з 19 вересня 1941 р. по 6 листопада 1943 р. стратили майже 200 тисяч осіб. Бабин Яр був місцем масових страт і поховань, він став величезною братською могилою, де тільки згідно з офіційними  даними загинуло більше ста тисяч осіб – військовополонених, євреїв, циган, комуністів, підпільників, моряків Дніпровського загону Пінської військової флотилії, партизанів, націоналістів, заручників…

Студенти  та викладачі  нашого коледжу також долучилися до вшанування пам’яті жертв злочинів, скоєних нацистами під час окупації України. 28-30 вересня 2016 року  в коледжі проходили різні заходи у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру: історичні читання, уроки пам’яті «Бабин Яр: без права забуття», презентації, радіогазети, фотоекспозиції, виховні години.

Час може зарубцювати рани. Та він безсилий загасити нашу пам’ять. Шовінізм і ксенофобію не можна перемогти лише силовими чи чисто політичними методами. Боротьба з цим злом проходить через душі людей. Крапку може поставити лише перемога людського розуму та волі.

До уваги креативних студентів!

4-5 листопада 2016р. у м. Києві відбудеться Перший Всеукраїнський студентський форум «Дискримінація в Україні: від усвідомлення до протидії». Бажаючі взяти участь у роботі Форуму мають зареєструватися он-лайн за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFZEBNU49ELfXgxx-4qZIAH2V1jGViq5uNTiHgQksUvMSveg/viewform?c=0&w=1

Студенти, які б хотіли презентувати власне бачення проблеми, мають можливість взяти участь у Конкурсі есе. Інформацію щодо вимог конкурсу можна знайти за посиланням: discriminationua@gmail.com

Учасники Форуму забезпечуються проживанням та харчуванням, компенсуються витрати на проїзд.

 

 

 

Методичний кабінет коледжу

22.09.2016 у коледжі відбулася конференція “Постать М. Грушевського в історії України”

У кожного народу є свої історичні постаті першої величини, яких не в змозі зламати царі, можновладці, чи оббрехати найманці псевдонауки.
До таких велетнів української національної культури, політичної думки і дії останніх двох століть поряд з Тарасом Шевченком та Іваном Франком безперечно належить Михайло Грушевський. Він був першим Президентом Української Народної Республіки, котрого люди називали “батьком”, разом з тим він став очевидцем загибелі свого політичного дітища.
Нині ми стоїмо на порозі розкриття таємниці генія Михайла Грушевського. Це була справді людина-енциклопедія. Більше від нього в українській історичній науці не зробив ніхто – ні до, ні після нього.

 

Дочка Прометея

25 лютого – 145 років від дня народження Лесі Українки (Лариси Петрівни Косач-Квітки) видатної української письменниці, поетеси, перекладача, громадської діячки.
У рамках святкування ювілею Лесі Українки у читальному залі коледжу була підготовлена книжкова виставка «Ти себе Українкою звала» (до 145 річниці від дня народження Л.Українки), проведено літературно-музичну подорож «Дочка Прометея», який підготували бібліотекарі коледжу Кравченко М.В. та завідуюча бібліотекою Бенеда С.Л. Активну участь у підготовці та проведенні заходу взяли студенти 13, 22, 25, 33, академічних груп педколеджу.
Подорож складалася з чотирьох сторінок:

 1. «Біографія Лесі Українки».
 2. «Творчість Лесі Українки. Конвалія».
 3. «Любов до народу».
 4. «Єдина! На всю Україну!»

Кожна сторінка цього видання ознайомила студентів з творчістю великої поетеси, торкнулися ширше її життєвого шляху та творчості. Біографія Лесі мелодійно перепліталася з декламацією її поетичних творів. Як зачаровуюче звучали такі до болю знайомі рядки: «Хто вам сказав, що я слабка», «Надія», та багато інших! Вся подорож була пронизана легким сумом, присутнім у ліричній поезії, глибокою любов’ю до рідної землі, неньки України. «…Вона була, є  і буде. Дякуймо за це долі, що  зродила на нашій землі Лесю Українку, яка стала  символом  і гордістю нашої України, яка вірила у своє  безсмертя і стала  безсмертною», – щиро промовляли студенти поціновувачі Лесиного слова.
Видатні поети ніколи не полишають нас. З’єднавши своє життя з мріями та стражданнями людей, із їхнім пориванням до волі й щастя, вони крокують великою землею безсмертя. Будуть відходити віки, будуть приходити віки…а вічне увійде у вічність, не так у бронзу чи мармур, як в очі людські, в надії людей, бо допоки живе надія – живий і народ. То ж будемо і ми вчитися терпінню, вірі, любові і надії у нашої неповторної Лесі.
Запрошуємо всіх студентів завітати до бібліотеки та наодинці пройтися життєвим та творчим шляхом поетеси Лесі Українки.

Older posts Newer posts